EDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service

ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด

ลำดับ ชื่อข่าว จำนวนผู้เข้าชม กลุ่มงาน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา​ หลักสูตรประกาศนียบัตร​ผู้ช่วย​พยาบาล​ ปี​ 2566 24167 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 19148 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 10383 กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09 พ.ค. 2567
22 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
03 เม.ย. 2567
03 เม.ย. 2567
03 เม.ย. 2567
03 เม.ย. 2567
27 มี.ค. 2567
ดูทั้งหมด

 
จำนวนหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
อาจารย์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.