UploadImage

ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
             เริ่มแรกของการก่อตั้งวิทยาลัย  เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข  มีความเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอีกมาก   ทำให้การจัดบริการแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง  และไม่ได้ผลดีตามเป้าหมาย  จึงสมควรให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของชาติ
             ในปีพ.ศ.  ๒๕๑๔  นายแพทย์อุดม  จินดาวณิค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี  เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์  หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน  โดยศึกษาในวิชาการพยาบาล ๑ ปี และวิชาผดุงครรภ์ ๖ เดือน  จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชลบุรีขึ้น  ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษานั้น  รับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีละ ๑ รุ่น คือ  รับในเดือนเมษายนและสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายนของปีต่อไป รวมนักศึกษาที่สำเร็จทั้งหมด ๗ รุ่น
             พ.ศ. ๒๕๑๘  เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโครงการเร่งด่วน  หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน อีกปีละ ๒ รุ่น คือรับนักศึกษาในเดือนตุลาคม  และสำเร็จเดือนมีนาคมของปีต่อไป และรับในเดือนเมษายนสำเร็จเดือนกันยายนของปีต่อไปรวมผู้สำเร็จการศึกษา ๔ รุ่น และในปีพ.ศ. ๒๕๒๐  กองงานวิทยาลัยพยาบาลมีนโยบายให้ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ได้มีโอกาสศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ได้   จึงจัดให้มีการศึกษาโครงการต่อเนื่องระยะ ๖ เดือน ซึ่งสำเร็จการศึกษารุ่นแรก เมื่อธันวาคม  ๒๕๒๐  และผู้สอบผ่านมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้
             พ.ศ. ๒๕๒๑  ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ ๔ กระทรวงสาธารณสุขได้  เปลี่ยนนโยบาย  โดยเพิ่มการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ  เพิ่มขึ้น  จึงได้ให้ระงับการรับนักศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั่วคราว  และให้วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) ใช้เวลาการศึกษา ๔ ปี  ซึ่งเริ่มเปิดภาคเรียนวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๒๑  เป็นรุ่นแรก 
             พ.ศ. ๒๕๒๔  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์  เพิ่มอีก ๑ หลักสูตรโดยรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สายสามัญ  ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี  เปิดสอนครั้งแรก  ๒  ธันวาคม ๒๕๒๔  และสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
             พ.ศ. ๒๕๒๘  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) รับเจ้าหน้าที่พยาบาล  ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วอย่างน้อย ๔ ปี  หรือระดับซี  ๒  เปิดสอนวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๒๘  และสิ้นสุดโครงการในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓
             พ.ศ. ๒๕๓๐  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง  ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี โดยระงับการรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เฉพาะกาล) รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น  หลักสูตรนี้ดำเนินการถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๖  จึงหยุดดำเนินการและเปิดดำเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๐
             พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขใหม่  โดยรวมวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์  และวิทยาลัยการสาธารณสุขที่สังกัดอยู่ในกรมต่างๆ มารวมกันเป็นหน่วยงานใหม่  ตั้งเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๖  ฉบับพิเศษ  หน้า  ๒๑ – ๒๙ และต่อมาได้รับพระราชทานนาม ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก”
             พ.ศ. ๒๕๓๗  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเป็น            สิริมงคล  นิมิตหมายแห่งวิชาชีพการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนาม สำหรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี” วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๗
             พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าปริญญาตรี) และเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๕ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖  - ๒๕๕๐
             พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๔-๒๕๖๑ วิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษารวมทุกหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๓๑ คน

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com