เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กำหนดเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบัน     พระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System) วิทยาลัยผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติคือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ครอบคลุมการจัดระบบบริการสุขภาพชุมชน ทั้งบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีสีฟ้า-ขาวเป็นสีประจำวิทยาลัย และมีดอกเฟื่องฟ้าขาว เป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัย หมายถึง พยาบาลที่มีความงามเป็นธรรมชาติ สดชื่น อ่อนโยน และ  มีความสามารถปรับตัวได้ดี


 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com