คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารUploadImage
นางสาวศุกร์ใจ  เจริญสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
___________________________________________________________________________________________________


UploadImage
นางสาวทุติยรัตน์ รื่นเริง
รองผู้อำนวยการกุล่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
___________________________________________________________________________________________________
 

UploadImage
นางลัดดา เหลืองรัตนมาศ
รองอำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
___________________________________________________________________________________________________


UploadImage
นางสาวเพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม
___________________________________________________________________________________________________


UploadImage
นางสาวสมพร รักความสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com