อัตลักษณ์คุณธรรมและค่านิยมองค์กร: BNC MOPH

 

อัตลักษณ์คุณธรรมและค่านิยมองค์กร: BNC MOPH

       อัตลักษณ์คุณธรรม
                 B: Be honest ซื่อสัตย์
                 N: Never forget responsibility รับผิดชอบ
                 C: Commit to Unity สามัคคี
         ค่านิยมองค์กร
                 M: Mastery เป็นนายตนเอง
                 O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
                 P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
                 H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม


 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com