ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
1.เขียนคำร้อง ตาม Template และ ส่งมาที่ E-Mail ( appealbnc@bnc.ac.th )
 หรือส่งที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ 
อาคาร 4  ชั้น 1 69/1 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

2.สามารถร้องเรียนผ่าน Google From

 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com