วิสัยทัศน์  

 

วิสัยทัศน์

         วิสัยทัศน์
       เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นำด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน
       นิยาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นำด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน หมายถึง
       ๑)  เป็นองค์กรทางการศึกษาด้านการพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจากสังคมทั้งใน และต่างประเทศ
       ๒)  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพอยู่บนฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง
       ๓)  อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพสูงทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ มีผลงานที่โดดเด่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
       นิยาม บัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นำด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน หมายถึง ผู้เรียนและบัณฑิตได้รับการยอมรับจากสังคม ในด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน ได้แก่ สร้างนวัตกรรม วิจัย ออกแบบ หรือพัฒนาการบริการสุขภาพ

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com