ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นายแพทย์อุดม   จินดาวณิก  
ดำรงตำแหน่ง  2514 - 2517


นายแทย์สสิกร   จุลละกาญจนะ
ดำรงตำแหน่ง  2518 - 2519

     
UploadImage
นางสมศรี แสงแจ่ม 
 ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2520 – 2535


UploadImage
อาจารย์วราศรี ปูนทอง
ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2536 – 2541

   
UploadImage

นางสุภาวดี ด่านธำรงกูล
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542 – 2544


UploadImage
ดร.อุษณีย์    เทพวรชัย
ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2545 – 2547

UploadImage 
ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2548 – 2552
UploadImage

ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล
ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ  พ.ศ.2553 - 2556

UploadImage
ดร.กมลรัตน์   เทอร์เนอร์
ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2557 - 2561

UploadImage
ดร.ศุกร์ใจ   เจริญสุข
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 2562 - ปัจจุบัน

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com