ประวัติส่วนตัว

 

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
   ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๓๕

 

ชื่อ : นางสมศรี แสงแจ่ม อายุ ๕๕ ปี

    บ้านเดิม : เป็นชาวจังหวัดสงขลา บุตร คุณประวัติ -อิ่ม   สมหวัง

    การศึกษา :
    - จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม ฯ จังหวัด สงขลา
    - จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัด เชียงใหม่
    - จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - ผ่านการศึกษาและดูงานด้านบริหารการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

   การทำงาน :
    เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มที่ จ.สกลนคร  แล้วย้ายไปจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชลบุรีได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี     พ.ศ.๒๕๑๙เคยทำงานให้กับสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกใน ตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เลขานุการเลขานุการ อุปนายกและนายกสมาคมฯ

   หน้าที่การงาน :
    ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน นายแพทย์สมพร มิตรกูล   แพทย์ชนบทดีเด่นภาคใต้                           
    ๒๔๙๗ - ๒๕๐๓ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลจินดา สิงหเนตร จังหวัดเชียงใหม่                            
    ๒๕๐๒ - ๒๕๐๔ ปฏิบัติงานที่ศูนย์เยาวชนสงเคราะห์ กรุงเทพฯ                            
    ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕  เริ่มเข้ารับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าตึก O.P.D  โรงพยาบาลสกลนคร                           
    ๒๕๐๕ - ๒๕๑๓  ดำรงตำแหน่งพยาบาลและครูพยาบาล   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี                             
    ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔  ดำรงตำแหน่งครูพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี                            
    ๒๕๑๔ - ๒๕๑๙  ทำหน้าที่ด้านวิชาการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลชลบุรี
    ๒๕๒๐ - ๒๕๓๕  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี

     ถึงแก่กรรม วันที่   28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

อาจารย์สุภาวดี ด่านธำรง

ประวัติส่วนตัว

 


    ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 – 2544

    ชื่อ : นางสุภาวดี ด่านธำรงกูล เกิดวันที่10 พฤศจิกายน 2484 อายุ 70 ปี 
    บ้านเดิม : ชาวจังหวัดนครพนม


    การศึกษา :

     - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิไลวัฒนา จ.อุบลราชธานี                    
     - ชั้น ม. 8 สายอักษรศาสตร์ โรงเรียนเบญจมหาราช จ. อุบลราชธานี                     
     - ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา                
     - ประกาศนียบัตรครูพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ                    
     - ปริญญาบัตรการศึกษาบัณฑิต (พยาบาล) มศว.ประสานมิตร                     
     - ปริญญาบัตรการศึกษามหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) มศว. ประสานมิตร
 

   การทำงาน :

   หน้าที่กรงาน :

   พ.ศ. 2511           ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุรินทร์
   พ.ศ. 2513 - 2516 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

   พ.ศ. 2517 - 2523 ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิทยาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์

พ.ศ. 2523 - 2536 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตราฐาน กองงานวิทยาลัยพยาบาล

   

      พ.ศ. 2536 - 2538 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

      พ.ศ. 2538 - 2541 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

      พ.ศ. 2541 - 2544 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

อาจารย์วราศรี ปูนทองกูล

ประวัติส่วนตัว

 


   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
   ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๔๑

    ชื่อ : อาจารย์วราศรี ปูนทอง อายุ ๕๕ ปี
    บ้านเดิม : เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2480 ณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้ง  หมด 5 คน และเป็นบุตรคนสุดท้องของ รตท. แม้นและคุณแม่กุหลาบ ปูนทอง

    การศึกษา :

    - พ.ศ. 2497 มัธยมศึกษา จากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    - พ.ศ.2504 ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลหญิง
    - พ.ศ.2523 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    - พ.ศ.2536 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

   การทำงาน : -

   หน้าที่การงาน :
    พ.ศ. 2504 - 2510 ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชลบุรี

    พ.ศ. 2511 - 2518 ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพยาบาลตรี - โท โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ชลบุรี
    พ.ศ. 2519 - 2527 ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิทยาจารย์ 4 - 6 วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
    พ.ศ. 2528           ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
    พ.ศ. 2529 - 2534 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชัยนาท
    พ.ศ. 2535 - 2541 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย

ประวัติส่วนตัว

 


   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
   ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.2544 – 2547

    ชื่อ : นางอุษณีย์    เทพวรชัย อายุ 62 ปี
    เกิด : วันที่ 1 ธันวาคม 2492
    ภูมิลำเนา :  จังหวัดราชบุรี


    การศึกษา :

      - พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
         ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      - พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - พ.ศ.2526  สำเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - พ.ศ. 2542 สำเร็จการศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   การทำงาน : -

   หน้าที่การงาน :

     - พ.ศ. 2514 - 2526  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     - พ.ศ. 2526 - 2543  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
     - พ.ศ. 2544 - 2547  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
     - ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 

ประวัติส่วนตัว

 


   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
   ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.2547 – 2552

    ชื่อ : ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร อายุ 59 ปี
    เกิด : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2495
    ภูมิลำเนา :  กรุงเทพมหานคร


    การศึกษา :

     - ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
     - ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2517 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
       (เกียรตินิยม อันดับ 2)   
    - ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลมารดาทารก) พ.ศ. 2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) พ.ศ. 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร

   การทำงาน :
    - พ.ศ. 2517 - 2519     พยาบาลประจำการ รพ.ราชวิถี

    - พ.ศ. 2520 - 2540     อาจารย์พยาบาลภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    - พ.ศ. 2541 - 2547     รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    - พ.ศ. 2552               นักวิชาการศึกษา 8 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

   หน้าที่การงาน :

    พ.ศ.2540 - 2545
    - คณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
    พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน
   - กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท เอก สถาบันการศึกษา / หน่วยงานต่าง ๆ
    พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน
   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก
    พ.ศ.2542- 2545
    - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) สถาบันพระบรมราชชนก
    พ.ศ.2545 - 2546
 - กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประธานฝ่ายวารสารและเป็นบรรณาธิการวารสารพยาบาล
    พ.ศ.2547 - 2548
  - กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระที่ 2  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
    พ.ศ.2545 - 2549
  - อนุกรรมการจริยธรรม และอนุกรรมการพัฒนาจริยธรรม สภาการพยาบาล
    พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
   - กรรมการอำนวยการการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก และเป็นอุปนายกคนที่ 1
    พ.ศ.2547 - 2548 และ พ.ศ. 2551 - 2552
  - กรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
    พ.ศ.2548 - 2550
  - กรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
    พ.ศ.2549 - 2550  และ  2551 - 2552
    - ผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัดชลบุรี
    พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
  - คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
    พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
   - คณะกรรมการวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
    พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

  - คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ประจำจังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     พ.ศ.2550
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ เขียนบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาล (สาขาการผดุงครรภ์)

   เกียรติประวัติ :
    1. ได้รับรางวัล อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น ของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชประจำปีการศึกษา 2546 โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ
    2.  รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

    3. ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามา

ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล

ประวัติส่วนตัว

 


   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
   ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.2552

    ชื่อ : ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล อายุ 58 ปี
    เกิด : วันที่ 22 มกราคม 2496
    ภูมิลำเนา :  กรุงเทพมหานคร


    การศึกษา :

     - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  อุดมศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์   
       จากมหาวิทยาลัยมหิดล

     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาผู้ใหญ่)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - อนุปริญญาพยาบาลอนามัย  และผดุงครรภ์  ชั้น  1    วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก
     - ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

   การทำงาน :
   ตุลาคม   2517 –  พฤษภาคม   2522   

     -  แผนกผู้ป่วยหลังคลอด ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 9  จ.ยะลา
    มิถุนายน  2522 – กรกฏาคม  2523     
     - แผนกเด็ก  โรงพยาบาลแม่และเด็ก  ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต  7  จ.ราชบุรี
    สิงหาคม  2523 – กันยายน  2536    
      -  งานอนามัยแม่และเด็กและ งานสาธารณสุขชุมชน  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนผดุงครรภ์ วชิระ  
       - หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน  ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและ ผดุงครรภ์ วชิระ
       - หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
       - หัวหน้างานปกครองทะเบียนประวัติและสถิติ    ฝ่ายบริการการศึกษา              
    ตุลาคม  2536 – กุมภาพันธ์  2537     
        - หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์  วชิระ
    มีนาคม   2537 –  2550 
        - หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ  สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณ สุข  สำนักงานปลัดกระทรวง   
           กระทรวงสาธารณสุข
    พฤศจิกายน  2551 –  พฤศจิกายน  2552   
        -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแก้วกัลยาสิขาลัย
    ธันวาคม   2552 - ปัจจุบัน     
        -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี

     ผลงานวิจัย
      - 2537  :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล  หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น)     :  ศึกษาเฉพาะกรณี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  วชิระ
      - 2549  :  การติดตามและประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) 
                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ
      - 2551  :  การศึกษาบุคคลตัวอย่างเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่

   เกียรติประวัติ :
     -  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลพระเกี้ยวแก้ว (รางวัลคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 4.00 ระดับปริญญาเอก)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -  ได้รับประทาน โล่รางวัลดับดับที่ 2  จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาบุคคลตัวอย่างเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ของข้าราชการยุคใหม่
     -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1   จากงานวิจัยระดับชาติ  เรื่องการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ดร.กมลรัตน์ เทอเนอร์

ดร.ศุกร์ใจ สุขเจริญ
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com