ดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลดงานพัสดุ ปี 2567

วันที่ 30 พฤษจิกายน 2566 | 9368 Views | พัสดุและยานพาหนะ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 - 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 
 - 
รายงาน สขร ปี 2566

รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2567
  - ตุลาคม
  - พฤศิกายน
  - ธันวาคม
  - มกราคม

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2566
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4

รายงานปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
  - 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2565
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4


เอกสารแนบ

9368
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com