กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

บทบาทของกลุ่มงาน


         สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้ นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มงาน/ภาควิชา/งาน ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ แผนการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com