​รายงานปีงบประมาณ 2564

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  เงินรายได้ งบอุดหนุน ไตรมาส 1
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  เงินรายได้ งบอุดหนุน ไตรมาส 2
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  เงินรายได้ งบอุดหนุน ไตรมาส 3
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  เงินรายได้ งบอุดหนุน ไตรมาส 4

​รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2564
   - ตุลาคม 
   - พฤศจิกายน
   - ธันวาคม
   - มกราคม
   - กุมภาพันธ์
   - มีนาคม
   - เมษายน
   - พฤษภาคม
   - มิถุนายน
   - กรกฎาคม
   - สิงหาคม
   - กันยายน

รายงานปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2562
- ขออนุมัติ
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
  - เงินรายได้
  - เงินอุดหนุน
  - รายงานสขร.ประจำเดือน กย 2562

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com