พันธกิจ

     

พันธกิจ

        พันธกิจ
        ๑)   ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
        ๒)   วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพ
        ๓)   บริการวิชาการแก่สังคม
        ๔)   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
        ๕)   พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัยภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com