ข่าวสารและกิจกรรม


อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3

วันที่ 16 พฤษจิกายน 2563 | 787 Views | งานบริการวิชาการ

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3

        *หลักการและเหตุผล*
          ผู้ป่วยภาวะวิกฤติเป็นผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเฉียบพลันมีปัญหาซับซ้อน และคุกคามต่อชีวิต มีความต้องการการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและราคาแพง และมีผู้ดูแล ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลจึงเป็นหัวใจสาคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
         การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตินั้น พยาบาลจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถนาไปสู่ความสามารถและทักษะเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติที่สามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทางานแบบวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อน
ดังนั้นการจัดหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในหน่วยวิกฤต สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 พฤษภาคม 2564

   กลุ่มเป้าหมาย
   พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จานวน 40 คน

   ค่าลงทะเบียน
   จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  **หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักและเบี้ยเลี้ยงในการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ***

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    * อาจารย์ ลักษณา พงษ์ภุมมา
      โทรศัพท์ 081-9401264
      E-mail : laksana@bnc.ac.th

    * อาจารย์ อ.จิราภรณ์ เพียรประสิทธิ์
      โทรศัพท์ 086-8393234
      E-mail : jirapornpean@bnc.ac.th

    * คุณสงคราม เอี่ยมศรี
     โทรศัพท์ 081-0008307
     E-mail : songkram@bnc.ac.th787
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com