รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2540  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่น  17  จำนวน 76 คน
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ    -   นามสกุล
สถานที่ทำงาน
1
3701
น.ส.กฤติยา            สุขนิรันดร์ รพ.เลิดสิน
2
3702
น.ส.กาญจนา          คุ้มถนอม     รพ.สระแก้ว
3
3703
น.ส.กิติลักษณ์         สุวรรณภักดี     รพ.นพรัตนราชธานี
4
3704
น.ส.เกตุสุณี            สายชำนิ ศูนย์โรคมะเร็ง ชลบุรี
5
3705
น.ส.จรินยา             คำทอง   รพ.ชลบุรี
6
3706
น.ส.จเร                 ดุษฎีศุภการย์ รพ.นพรัตนราชธานี
7
3707
น.ส.จันจิรา             สีใหม     ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด  สงขลา
8
3708
น.ส.จันทร์นภา         มะลิวัลย์  รพ.นครนายก
9
3709
น.ส.จารีวัฒน์          นุริตมนต์ สสจ.สระแก้ว
10
3710
น.ส.จินตนา            โสใหญ่  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด  ขอนแก่น
11
3711
น.ส.จีรพร              ไชยสงค์ ศูนย์มะเร็ง  ชลบุรี   
12
3712
น.ส.เจนจิรา            มณีวงษ์      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
13
3713
น.ส.เฉลิมศรี           จิตติวรพันธ์ ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
14
3714
น.ส.ชวนชื่น            แจ่มจำรัส  รพ.สระแก้ว
15
3715
น.ส.ณัฎยา             จีนประชา รพ.ชลบุรี
16
3716
น.ส.ดวงแข            คำมงคล     สสจ.สระแก้ว
17
3717
น.ส.เดือนฉาย         สุวรรณราช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
18
3718
น.ส.ธัญชนก           สองศรี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
19
3719
น.ส.นงลักษณ์         วิลัย    รพ.สระแก้ว
20
3720
น.ส.นภาพร            วงษ์ศิริวรรณ สสจ.ชลบุรี
21
3721
น.ส.นาตยา            แลบัว     ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
22
3722
น.ส.นิริญญา            วิกล   ศูนย์มะเร็ง  อุดรธานี
23
3723
น.ส.นุจนารถ           ศรีหมอก    รพ.นครนายก
24
3724
น.ส.นุชจรินทร์          กิจพิบูลย์ รพ.พนัสนิคม   
25
3725
น.ส.บุญเรียม           เจริญดง สสจ.สระแก้ว
26
3726
น.ส.บุศรินทร์           เผด็จทุกข์ ศูนย์มะเร็ง  ลพบุรี
27
3727
น.ส.ปราณี             ศิริกุล   ศูนย์มะเร็ง  อุดรธานี
28
3728
น.ส.ปิยะดา            ทองแซม  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
29
3729
น.ส.ผกาทิพย์           เพิ่มพงษ์ รพ.ชลบุรี
30
3730
น.ส.พรทิพย์            จันทร์ทิน  ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
31
3731
น.ส.พรรณี             ภารจำนงค์  ศูนย์มะเร็ง  ชลบุรี
32
3732
น.ส.พัชรา              ศรีม่วง รพ.นครนายก
33
3733
น.ส.พัชรินทร์           ก่อเกิด ศูนย์มะเร็ง  ลำปาง
34
3734
น.ส.พิกุล              อาษานอก รพ.สระแก้ว
35
3735
น.ส.เพชรสุดา          ทองเงิน ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
36
3736
น.ส.ไพรินทร์           โพธิ์สาวัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
37
3737
น.ส.มัทนียา            อัสโม        สสจ.สระแก้ว
38
3738
น.ส.รจนา             สมิงลำ      รพ.สระแก้ว
39
3739
น.ส.ร่มรัตน์          วรรธนะวิโรจน์    รพ.ชลบุรี
40
3740
น.ส.รัชฏาภรณ์          ไชยมงคล ศูนย์มะเร็ง  ลำปาง
41
3741
น.ส.รัชรินทร์           แสงมะลิ รพ.นครนายก
42
3742
น.ส.รัฐติยา            ทูลมณี     รพ.ชลบุรี
43
3743
น.ส.รัตติยา            เจริญกิจกำจร รพ.ชลบุรี
44
3744
น.ส.รัตนา             มณีสุขเกษม    สสจ.สระแก้ว
45
3745
น.ส.ราตรี             ภูกาบิน  ศูนย์มะเร็ง  อุดรธานี
46
3746
น.ส.ลัดดา             ไชยวุฒิ  ศูนย์มะเร็ง  ลำปาง
47
3747
น.ส.ลัดดา             พูลสวัสดิ์ รพ.นครนายก
48
3748
น.ส.ลัดดาวัลย์       เปี่ยมสุวรรณศิริ รพ.สระแก้ว
49
3749
น.ส.วงเดือน           นวนสระน้อย รพ.สระแก้ว
50
3750
น.ส.วชิราภรณ์          ทองเพ็ญ ศูนย์มะเร็ง  อุบลราชธานี
51
3751
น.ส.วรรณา            พึ่งพา   รพ.นครนายก
52
3752
น.ส.วันทนา            ตีสถิตย์      รพ.สระแก้ว
53
3753
น.ส.วิมล              ฆ้องสะเทือน รพ.สระแก้ว
54
3754
น.ส.วิสัย              เชื้อจำรูญ ศูนย์มะเร็ง  ลพบุรี
55
3755
น.ส.ศรีไพร            เสนชัย   รพ.ธัญญารักษ์
56
3756
น.ส.ศศิธร             แทนเตย์ บุตรผู้บำเพ็ญประโยชน์
57
3757
น.ส.ศศิธร             รักจรรยาบรรณ รพ.ชลบุรี
58
3758
น.ส.ศิลาวาสน์          ภาลีกันท์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
59
3759
น.ส.สมใจ             ปะสีกัง   ศูนย์มะเร็ง  ลพบุรี
60
3760
น.ส.สมพิศ             จวงจันทร์ ศูนย์มะเร็ง  อุดรธานี
61
3761
น.ส.สารภี            ศรีนุ่นอินทร์ สถาบันโรคผิวหนังเขตร้อน จ.ตรัง
62
3762
น.ส.สุกัญญา         ปานณรงค์ รพ.โพธาราม
63
3763
น.ส.สุนทรีย์            ขาวสังข์ รพ.สระแก้ว
64
3764
น.ส.สุพร              มูลศรี     รพ.นครนายก
65
3765
น.ส.สุพรรณี            คุ้มเขว้า  รพ.นพรัตนราชธานี
66
3766
น.ส.สุพรรณี            จงเตียว   รพ.นครนายก
67
3767
น.ส.สุพัฒตรา           บำรุงจิตร รพ.นพรัตนราชธานี
68
3768
น.ส.สุภัคสร            วิทยาวนิชชัย ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
69
3769
น.ส.สุภาพร            แสงฉวี   ศูนย์มะเร็ง  อุบลราชธานี
70
3770
น.ส.เสาวคนธ์          ใจดี  ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
71
3771
น.ส.แสงเดือน          สำนักแห้ว    ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด  ขอนแก่น
72
3772
น.ส.โสภา             มนุษย์ชาติ สสจ.สระแก้ว
73
3773
น.ส.อนงค์             ภูสิตลิด   รพ.สงฆ์
74
3774
น.ส.อัจฉรี             โชควิทยานุกูล ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด  ขอนแก่น
75
3775
น.ส.อาพร             จันบัว      ศูนย์มะเร็ง  สุราษฎร์ธานี
76
3776
น.ส.อุไรรัตน์           จันทร์ล้วน สสจ.สระแก้ว