Get Adobe Flash player

IMG 0013

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ค่านิยม MOPH

กิจกรรม  พัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ

และใส่ใจประชาชนในการสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากบุหรี่

 วัยที่ 26-2-61

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory