ปรัชญา
Get Adobe Flash player
      •                                              bnc
    • ปรัชญา

          •        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  เชื่อว่าการจัดการศึกษาโดยจัดบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การเป็นผู้นำ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันแบบ     เอื้ออาทร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะสามารถส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรมอย่างสมดุล  สามารถให้บริการพยาบาลได้ในทุกระดับของบริการสุขภาพ  ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ  ชุมชน  และสังคมได้  อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุข

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory