Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 

       ชื่อสถาบันการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข

 

       ที่ตั้ง                 เลขที่  69/1  หมู่  2  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี   20000

 

       พื้นที่                 พื้นที่ดิน  21  ไร่  1  งาน  19  ตารางวา

 

       ผู้อำนวยการ        ดร. กมลรัตน์  เทอร์เนอร์

 

                      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาล) University of  Newcastle

 

                      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี     

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เริ่มแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยนั้นสืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข  มีความเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอีกมาก   ทำให้การจัดบริการแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง  และไม่ได้ผลดีตามเป้าหมาย  จึงสมควรให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของชาติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก นายแพทย์อุดม  จินดาวณิค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เข้าศึกษาในวิชาการพยาบาล 1 ปี และวิชาผดุงครรภ์ 6 เดือน จึงถือเป็นการก่อตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชลบุรีขึ้นเป็นครั้งแรก ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษานั้น รับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีละ 1 รุ่น คือ รับในเดือนเมษายนและสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายนของปีต่อไป รวมนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ในหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ทั้งหมด รวม 7 รุ่น

พ.ศ. 2518  เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโครงการเร่งด่วน  หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เพิ่มอีกปีละ 2 รุ่น คือรับนักศึกษาในเดือนตุลาคม  และสำเร็จเดือนมีนาคมของปีต่อไป  และรับในเดือนเมษายนสำเร็จเดือนกันยายนของปีต่อไป รวมผู้สำเร็จการศึกษา 4 รุ่น และในปีพ.ศ. 2520 กองงานวิทยาลัยพยาบาลมีนโยบายให้ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว ได้มีโอกาสศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ได้  จึงจัดให้มีการศึกษาโครงการต่อเนื่องระยะ 6 เดือน ซึ่งสำเร็จรุ่นแรก เมื่อธันวาคม  2520  และผู้สอบผ่านมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้

พ.ศ.2521  ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ 4 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนนโยบาย  ให้เพิ่มการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ  เพิ่มขึ้น  จึงงดรับนักศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั่วคราว  และเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี  ซึ่งเริ่มเปิดภาคเรียนวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.  2521  เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ. 2524  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายสามัญ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  เปิดสอนครั้งแรก  2  ธันวาคม พ.ศ. 2524 และสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2528 

พ.ศ. 2528  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)  รับเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานแล้วอย่างน้อย 4 ปี หรือระดับ ซี 2 เปิดสอนวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2528  และสิ้นสุดโครงการในปี  พ.ศ.  2533

พ.ศ. 2530  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยงดการรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เฉพาะกาล) และรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้นแทน  หลักสูตรนี้ดำเนินการถึงปีพ.ศ. 2536 จึงหยุดดำเนินการและเปิดดำเนินการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2536 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุขใหม่ โดยรวมวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ และวิทยาลัยการสาธารณสุขที่สังกัดอยู่ในกรมต่างๆ มารวมกันเป็นหน่วยงานใหม่ ตั้งเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110  ตอนที่ 22 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ฉบับพิเศษ หน้า 21 – 29 และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “ สถาบันพระบรมราชชนก”

พ.ศ. 2537  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นสิริมงคล นิมิตรหมายที่ดีแห่งวิชาชีพการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข   ได้ขอพระราชทานนามวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”  วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี”  วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ.  2537

พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน  เปิดสอนสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายสามัญ  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร (เทียบเท่าปริญญาตรี)  เมื่อพ.ศ. 2537  และเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 - 2550 และทำการปรับปรุงประมวลรายวิชา พ.ศ. 2551   

พ.ศ.2540  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอำพร ในปัจจุบัน วิทยาลัยประกาศใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556)

ในปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยรวมทั้งสิ้นจำนวน  6,832  คน และกำลังศึกษา จำนวน 483 คน (พ.ศ.2558)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory