Get Adobe Flash player

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

……………………………………………..

          ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการดำเนินโครงการ การจัดอบรม และการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. 1.ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
  2. 2.คุณสมบัติทั่วไป
  3. 3.ระยะเวลาการจ้าง   ปีงบประมาณ 2563(นับแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง – 30 กันยายน 2563)
  4. 4.อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  5. 5.การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศหญิงหรือชาย มีอายุไม่เกิน 40 ปี

(3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ, สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม Microsoft office (e.g. Excel, Word and Power Point) Microsoft project management

(5) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่รับจ้าง

              (7) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

                  (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(11) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

(12) มีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (วางแผน นำเสนอ ติดต่อประสานงาน การสรุปโครงการ)

(13) สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1) 69/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ

 ************ โหลดรายละเอียด ประกาศ  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ได้ที่นี้ ************

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory