Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดการหอพัก

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดการหอพัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านสวัสดิการของนักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่งพนักงานจัดการหอพัก จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไป

3.ระยะเวลาการจ้าง   ปีงบประมาณ 2563(นับแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง – 30 กันยายน 2563)

4.อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5.การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

(1) มีสัญชาติไทย

(2) เพศหญิงมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

(3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

(4) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่รับจ้าง

               (5) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

                  (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่

(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(9) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1) 69/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ

                  ***** โหลดประกาศ และดูรายละเอียดได้ที่นี้  ******
                  

 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory