Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ใช้ราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคา      กลางตามคาสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. นายวีนะ อนุตรกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒. นางจิตรา สุขเจริญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ    กรรมการ
๓. นายสุริยา ฟองเกิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     กรรมการ

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory