Get Adobe Flash player

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

      ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. หากผู้เข้ารับการศึกษาไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมดังนี้

1. นักศึกษาเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เพื่อพร้อมเข้าพักในหอพักในวันรายงานตัว

2. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561

3. วิทยาลัยกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

******นักศึกษาที่มารายงานตัว สามารถดูรายละเอียด ระเบียบ รายการของใช้ต่าง ๆ ได้ที่นี้*******


----------------------------------------------------------------------

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory