Get Adobe Flash player

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

โครงการ การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “พยาบาล: การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand ๔.๐”

หลักการและเหตุผล
          กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ทาให้ประเทศไทยมีการปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กาหนด Thailand ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศโดยพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กาหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่๑ ที่เน้น ๓ ด้าน คือ ๑. การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงการดูแลในระยะสุดท้าย ๒. การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้ และ ๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การบริการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพหุภาคีและทุกภาคส่วนในสังคม มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน คือ ๑. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Prevention and Promotion Excellence) ที่เป็นนวัตกรรมสังคม มีหลักการในการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นหัวใจของการสาธารณสุข ๒. ระบบบริการ (Service Excellence) ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ๓. การพัฒนาคน (People Excellence) ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ และ ๔. ระบบบริหารจัด(Governance Excellence) ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ
          พยาบาลถือเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีจานวนมากที่สุด และมีความสาคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศ ที่จะตอบสนองบริการสุขภาพของประชาชนได้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้การดูแลที่มีมาตรฐานด้วยความเข้าใจประชาชน การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นเลิศใน ๔ ด้านของกระทรวงสาธารณสุขในยุคปัจจุบันนั้น พยาบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพมาอย่างยาวนานได้เล็งถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชนได้พัฒนาความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาลที่จะตอบสนองบริการสุขภาพของประชาชนได้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี้

   - ใบสมัครประชุมวิชาการ
   - หนังสือเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2560
   - โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560
   - กำหนดการประชุมวิชาการปี 2560


หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory