Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    และระดับสถาบัน วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑”

 

หลักการและเหตุผล

 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะและสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

 

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ที่มีการดำเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้ได้ผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันในเครือข่ายภาคกลาง ๑ เป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑” ขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 
***ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี้ เอกสารขอจัดทำโครงการ ตารางการประชุม***

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory