Get Adobe Flash player

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๑  มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  พร้อมผู้ปกครอง  โดยให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนและสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วให้แต่งกายชุดสุภาพ  และชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสด  ในวันจันทร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ที่วิทยาลัยฯ ดังนี้

๑. นักศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่  ชำระเงินจำนวน  ๑๕,๓๐๐  บาท

๒. นักศึกษาระบบสอบตรงและสอบกลางชำระเงินจำนวน ๑๘,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ

สำหรับวันที่รายงานตัว  มีสิ่งของจำหน่ายที่วิทยาลัย  ดังนี้

๑.  ชุดนักศึกษา

๒.  เสื้อคลุมอาบน้ำ

 

**รายงานตัว  ไม่พักค้างที่วิทยาลัยฯ  รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งในวันรายงานตัวต่อไป**

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory