Get Adobe Flash player

รายงานแผนจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2563
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
- จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1
   ตุลาคม 2561
   พฤศจิกายน 2561
   ธันวาคม 2562
   มกราคม 2562
   กุมภาพันธ์ 2562
   มีนาคม  2562
   เมษายน 2562
   พฤษภาคม 2562
   มิถุนายน 2562
   กรกฎาคม 2562
   สิงหาคม 2562

รายงานผลรอบไตรมาส 2
- ขออนุมัติ 
เงินนอกประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
เงินประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
รายงานผลรอบไตรมาส 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
  - เงินนอกประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
  - เงินประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
  - การวิเคราะห์ผลตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
  - รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory