Get Adobe Flash player

010

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 6 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน

 

ห้องประชุมชั้น4 อาคาร 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 13 ก.ค. – 18 ส.ค. 60 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (พฤหัส-ศุกร์)

 

ประชาสัมพันธ์สนับสนุน

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory