Get Adobe Flash player

C360 2013-12-18-10-55-17-020 resize

 

พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน

เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน

 

 

 

ประชาสัมพันธ์สนับสนุน

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory