นิยามบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
Get Adobe Flash player

    นิยามบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
1) มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของการบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
4) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผล และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
5) มีทักษะการเรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม
6) มีทักษะการสืบค้นข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม
8) มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
9) มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เห็นคุณค่าการพยาบาล

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory