นิยามสถาบันการศึกษาชั้นนำ
Get Adobe Flash player


   นิยามสถาบันการศึกษาชั้นนำ
1) เป็นองค์กรที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2) มีสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทำงาน
3) บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีทัศนคติที่ดี มีความเอื้ออาทร มีความร่วมแรงร่วมใจ
4) องค์กรสามารถบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory