อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม
Get Adobe Flash player

อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม 

         เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลเป็นองค์กรด้านคุณธรรม วิทยาลัย จึงได้มีการกำหนดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมของวิทยาลัย ประกอบด้วย “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี”

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory