วัตถุประสงค์
Get Adobe Flash player

 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะสากล

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน และชุมชน

. เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาให้เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข

๕. เพื่อเป็นแบบอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร

๖. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของสถาบัน ท้องถิ่น และของชาติ

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory