เอกลักษณ์
Get Adobe Flash player

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กำหนดเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System) วิทยาลัยผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติคือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ครอบคลุม การจัดระบบบริการสุขภาพชุมชน ทั้งบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมืองในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory