Get Adobe Flash player

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของเขตสุขภาพ

        ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดนิยาม “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้มีทั้งที่เป็นโรค และที่เป็นการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เมื่อมาโรงพยาบาลต้องได้รับการช่วยเหลือที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นด่านแรก ซึ่งการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนี้  ผู้ให้บริการจะเป็นบุคลากรแบบสหวิชาชีพ ซึ่งต้องมีความรู้ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ มีการรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และสามารถดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นจากภาวะฉุกเฉินนั้น โดยการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย และสามารถให้การบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมสามารถDownloadเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี้ ******* เอกสารสำหรับสมัครเข้าร่วมประชุม ************
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่นี้*******รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ************

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory