Get Adobe Flash player


อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 โดยอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (พฤหัส-ศุกร์)  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4

เอกสาร Download 

 

 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory