Get Adobe Flash player
 
 •     ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.2552 - 2556
 •     ชื่อ : ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล อายุ 58 ปี
      เกิด : วันที่ 22 มกราคม 2496
      ภูมิลำเนา : 
   
  กรุงเทพมหานคร

       การทำงาน :
       ตุลาคม   2517 –  พฤษภาคม   2522   
         -  แผนกผู้ป่วยหลังคลอด ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 9  จ.ยะลา
       มิถุนายน  2522 กรกฏาคม  2523     
         - แผนกเด็ก  โรงพยาบาลแม่และเด็ก  ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต  7  จ.ราชบุรี
       สิงหาคม  2523 – กันยายน  2536    
         - งานอนามัยแม่และเด็กและ งานสาธารณสุขชุมชน 
            ฝ่ายวิชาการโรงเรียนผดุงครรภ์ วชิระ  
         - หัวหน้างานสาธารณสุขชุมชน  ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและ ผดุงครรภ์ วชิระ
         - หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
         - หัวหน้างานปกครองทะเบียนประวัติและสถิติ    ฝ่ายบริการการศึกษา              
      ตุลาคม  2536 กุมภาพันธ์  2537     
         - หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์  วชิระ
      มีนาคม   2537 –  2550 
         - หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ  
             สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณ สุข  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
      พฤศจิกายน  2551 –  พฤศจิกายน  2552   
         - ผู้อำนวยการวิทยาลัยแก้วกัลยาสิขาลัย
      ธันวาคม   2552 - 2556
         -
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี

 •    ผลงานวิจัย
        - 2537 :  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล 
                     หลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น)
                     ศึกษาเฉพาะกรณี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  วชิระ
        - 2549 :  การติดตามและประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
                     และพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ
        - 2551 :  การศึกษาบุคคลตัวอย่างเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่

 •     เกียรติประวัติ :
       
  - ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลพระเกี้ยวแก้ว (รางวัลคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 4.00
           ระดับปริญญาเอก)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       -  ได้รับประทาน โล่รางวัลดับดับที่ 2  จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาบุคคลตัวอย่างเพื่อพัฒนา
           คุณลักษณะ ของข้าราชการยุคใหม่
       -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  1   จากงานวิจัยระดับชาติ  เรื่องการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการ
           วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory