Get Adobe Flash player
 

    ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๓๕

 •     ชื่อ : นางสมศรี แสงแจ่ม อายุ ๕๕ ปี
      บ้านเดิม : เป็นชาวจังหวัดสงขลา บุตร คุณประวัติ -อิ่ม   สมหวัง

      การศึกษา
  :

      - จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม ฯ จังหวัด สงขลา
      - จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัด เชียงใหม่
      - จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      - ผ่านการศึกษาและดูงานด้านบริหารการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

     การทำงาน :
      เข้า รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มที่ จ.สกลนคร  แล้วย้ายไป  
      จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชลบุรีได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี     พ.ศ.๒๕๑๙เคยทำงานให้กับสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกใน
      ตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เลขานุการเลขานุการ อุปนายกและนายกสมาคมฯ

      หน้าที่การงาน :
      ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน นายแพทย์สมพร มิตรกูล   แพทย์ชนบท
      ดีเด่นภาคใต้                           

      ๒๔๙๗ - ๒๕๐๓ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลจินดา สิงหเนตร จังหวัดเชียงใหม่                       
      ๒๕๐๒ - ๒๕๐๔ ปฏิบัติงานที่ศูนย์เยาวชนสงเคราะห์ กรุงเทพฯ                            
      ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕  เริ่มเข้ารับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าตึก O.P.D  
      โรงพยาบาลสกลนคร                           

      ๒๕๐๕ - ๒๕๑๓  ดำรงตำแหน่งพยาบาลและครูพยาบาล   
      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี                             

      ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔  ดำรงตำแหน่งครูพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี                            
      ๒๕๑๔ - ๒๕๑๙  ทำหน้าที่ด้านวิชาการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลชลบุรี
      ๒๕๒๐ - ๒๕๓๕  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี

 •     ถึงแก่กรรม วันที่   28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory