Get Adobe Flash player
 
 •     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 – 2544
 •     ชื่อ : นางสุภาวดี ด่านธำรงกูล เกิดวันที่10 พฤศจิกายน 2484 อายุ 70 ปี
      บ้านเดิม : ชาวจังหวัดนครพนม

 •     การศึกษา :
      - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิไลวัฒนา จ.อุบลราชธานี                    
      - ชั้น ม. 8 สายอักษรศาสตร์ โรงเรียนเบญจมหาราช จ. อุบลราชธานี                   
      - ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา                        
      - ประกาศนียบัตรครูพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ                    
      - ปริญญาบัตรการศึกษาบัณฑิต (พยาบาล) มศว.ประสานมิตร                     
      - ปริญญาบัตรการศึกษามหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) มศว. ประสานมิตร
 •    การทำงาน :
 •     หน้าที่กรงาน :
     พ.ศ. 2511           ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุรินทร์
     พ.ศ. 2513 - 2516 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
     พ.ศ. 2517 - 2523 ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิทยาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
     พ.ศ. 2523 - 2536 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตราฐาน กองงานวิทยาลัยพยาบาล
     พ.ศ. 2536 - 2538 ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก
     พ.ศ. 2538 - 2541 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก
     พ.ศ. 2541 - 2544 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory