Get Adobe Flash player

 

  งานกิจการนักศึกษา

bghead

circle-d-3   แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าออกวิทยาลัยเป็นกรณี พิเศษ นอกเวลาราชการ  
circle-d-3  ตารางกิจกรรมชมรมนักศึกษา 5 ชมรม เฉพาะวงรอบที่ ๑
circle-d-3  แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการสุนัขและแมวจรจัดในบริเวณวิทยาลัยฯ
circle-d-3  อัตลักษณ์คุณธรรมและค่านิยมองค์กร: BNC MOPH
circle-d-3  โครงสร้างฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
circle-d-3  การดำเนินงานโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

circle-a-2 การดูแลสุขภาพกายและจิตของนักศึกษา

circle-a-2 แนวปฏิบัติการรักษาความลับนักศึกษา

circle-a-2 แนวปฏิบัติการอุทธรณ์ 

circle-d-3 เอกสารรายงานการสอบสวน
circle-d-3 ใบลาออก
circle-d-3 บันทึกคำให้การผู้ถูกกล่าวหา
circle-d-3 การขอเอกสารจบการศึกษา

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory