Get Adobe Flash player

       มีหน้าที่ กำหนดนโยบายร่วมกับฝ่ายวิชาการ  จัดทำโปรแกรมการศึกษาตลอดหลักสูตร  ปฏิทินการศึกษา และคู่มืออาจารย์สำหรับการจัดการเรียนการสอน บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการจัดการความรู้  กำกับดูแลและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำภาควิชาวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี  ภาคทดลองและภาคปฏิบัติ เตรียมความพร้อมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประสานรายวิชา อาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติและอาจารย์พี่เลี้ยง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์และเทคนิควิธีการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา  การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory