Get Adobe Flash player

            งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประสานงานกับต่างประเทศในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมวิทยาลัยจากต่างประเทศ ร่วมกับฝ่าย และงานอื่นๆ ของวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาด้านภาษา

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory