Get Adobe Flash player

          งานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ มีหน้าที่ ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  จัดหาแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกวิทยาลัย  จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรของวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  สร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ให้ความช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชา สถาบัน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างประเทศ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม  จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นกรรมการหรือพี่เลี้ยงในการดำเนินการวิจัย  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยของบุคคลากรในวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory