Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
130760ประกาศ กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560                       ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยจะรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเจ้าของทุนของนักศึกษา  สำหรับค่าใช้จ่ายใน ภาคการศึกษาที่ 1 ของ นักศึกษาชั้นปี 2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4.....อ่านต่อ
9780
2017-07-05-06-32-51ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 19,680 บาท ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์์การปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560.....อ่านต่อ
4740
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
8750
2017-09-20-02-50-02ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด  ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี้1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจาลองสถานการณ์การทาคลอดขั้นสูง จานวน 1 ชุด3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.....อ่านต่อ
50
2017-09-20-07-17-14   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 จัดโครงการ ....ประชุมวิชาการ “ภาคีตะวันออกร่วมใจ ส่งเสริมปฐมวัย...อ่านต่อ
2017-09-20-07-02-42     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 6 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
good-nurse โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะของการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีงบประมาณ...อ่านต่อ
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

0000000000000000000 พิธีไหว้ครู มอบแถบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-09-20-06-26-19 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 14 กันยายน 2560  อ่านต่อ
2560 พิธีบายศรีสู่ขวัญ 28 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
4-blue-white-11-5-60 งานเลี้ยงอำลาปี4 Blue&white วันที่ 11-5-60 ณ ลานหยดน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-05-19-06-33-45 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 11-05-60 ณ ลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2559-14-2560 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี...อ่านต่อ
pbri-workshop-we-are-organizing-education-not-giving-lesson-23-25-2560  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมโครงการ PBRI Workshop: We are “Organizing...อ่านต่อ
7-2560 กิจกรรมยิ้มรับสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ
2017-05-19-05-52-23 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
23-24-2560 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปีโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี เรื่อง “พยาบาล : วิถีการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
21-22-2560 วิทยาลัยฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม...อ่านต่อ
45456563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบอีสารบรรณอิเล็คทรอนิค จากโรงพยาบาลบางละมุง วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
ebooklib

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory