วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Get Adobe Flash player
การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “พยาบาล: การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand ๔.๐”

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2559-genวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดเอกสาร -.....อ่านต่อ
350
2017-10-06-08-10-40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โครงการ การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “พยาบาล: การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand ๔.๐” หลักการและเหตุผล          กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ทาให้ประเทศไทยมีการปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กาหนด Thailand ๔.๐.....อ่านต่อ
600
the-best-education-ceo-awards-2017-24-2560     ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ที่ได้รับรางวัล “รางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น” The Best Education & CEO AWARDS 2017 24 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย สมาคมเครือข่าย.....อ่านต่อ
600
2017-09-25-09-03-51วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีกำหนดจัดโครงการการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560 สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 038 - 285532 . 038 - 282608 . 038 - 285534ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี้   - ใบสมัคร   - กำหนดกิจกรรมรับสมัครหรือสามารถสมัครทาง Online.....อ่านต่อ
6150
130760ประกาศ กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560                       ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยจะรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเจ้าของทุนของนักศึกษา  สำหรับค่าใช้จ่ายใน ภาคการศึกษาที่ 1 ของ นักศึกษาชั้นปี 2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4.....อ่านต่อ
12720
2017-09-20-07-17-14   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 จัดโครงการ ....ประชุมวิชาการ “ภาคีตะวันออกร่วมใจ ส่งเสริมปฐมวัย...อ่านต่อ
2017-09-20-07-02-42     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 6 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
good-nurse โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะของการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีงบประมาณ...อ่านต่อ
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

0000000000000000000 พิธีไหว้ครู มอบแถบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-09-20-06-26-19 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 14 กันยายน 2560  อ่านต่อ
2560 พิธีบายศรีสู่ขวัญ 28 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
4-blue-white-11-5-60 งานเลี้ยงอำลาปี4 Blue&white วันที่ 11-5-60 ณ ลานหยดน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-05-19-06-33-45 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 11-05-60 ณ ลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2559-14-2560 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี...อ่านต่อ
pbri-workshop-we-are-organizing-education-not-giving-lesson-23-25-2560  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมโครงการ PBRI Workshop: We are “Organizing...อ่านต่อ
7-2560 กิจกรรมยิ้มรับสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ
2017-05-19-05-52-23 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
23-24-2560 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปีโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี เรื่อง “พยาบาล : วิถีการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
21-22-2560 วิทยาลัยฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม...อ่านต่อ
45456563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบอีสารบรรณอิเล็คทรอนิค จากโรงพยาบาลบางละมุง วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
ebooklib

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory