Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
2017-08-16-08-13-54โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออก เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”วันที่ ๒๓ – ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ รับสมัครถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี   ****สมัครเข้ารวมประชุมได้ที่นี้****   1. หนังสือเชิญประชุม2. กำหนดการประชุม3......อ่านต่อ
1080
130760ประกาศ กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560                       ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยจะรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเจ้าของทุนของนักศึกษา  สำหรับค่าใช้จ่ายใน ภาคการศึกษาที่ 1 ของ นักศึกษาชั้นปี 2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4.....อ่านต่อ
7980
2017-07-05-06-32-51ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน 19,680 บาท ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์์การปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560.....อ่านต่อ
3930
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
8240
2017-08-04-08-49-12ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง *****ดูเอกสารได้ที่นี้*****อ่านต่อ
230
2017-08-01-05-16-28ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี       รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมศรีแสงแจ่ม)คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก อนุบาล หรือ ปฐมวัย หรือ2. กรณีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรี สาขาอื่น ต้องมี ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัย มาแล้วอย่างน้อย 2 ปีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท.....อ่านต่อ
300
may-3 รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย  --------------------------------------------------อ่านต่อ
350
may รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย  --------------------------------------------------อ่านต่อ
1160
may-2 รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย  --------------------------------------------------อ่านต่อ
610
2017-04-28-03-39-53รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560----------------------------------ดูรายละเอียดได้ทีนี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย.....อ่านต่อ
1110
2016-11-18-08-35-38ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560---------------------- ดู เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ
3540
2016-10-31-07-08-58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดูรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....อ่านต่อ
3660
2016-09-08-04-29-56ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างถึง)-.....อ่านต่อ
3840
2016-09-08-04-26-58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....อ่านต่อ
3440
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

4-blue-white-11-5-60 งานเลี้ยงอำลาปี4 Blue&white วันที่ 11-5-60 ณ ลานหยดน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-05-19-06-33-45 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 11-05-60 ณ ลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2559-14-2560 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี...อ่านต่อ
pbri-workshop-we-are-organizing-education-not-giving-lesson-23-25-2560  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมโครงการ PBRI Workshop: We are “Organizing...อ่านต่อ
7-2560 กิจกรรมยิ้มรับสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ
2017-05-19-05-52-23 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
23-24-2560 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปีโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี เรื่อง “พยาบาล : วิถีการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
21-22-2560 วิทยาลัยฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม...อ่านต่อ
45456563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบอีสารบรรณอิเล็คทรอนิค จากโรงพยาบาลบางละมุง วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
6-2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
2017-02-10-04-25-30 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบาหลี  2 ธันวาคม 2559    อ่านต่อ
2016-12-19-04-14-09 อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
ebooklib

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory