วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Get Adobe Flash player

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

โครงการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
2016-12-16-09-34-56 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพและสถาบันพิธีมอบหมวก ประทีปปณิธาน ทุนการศึกษา และกิจกรรมกตัญญุตาผู้มีอุปการคุณและผู้มอบทุนการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมดร.วิบูลลักษณ์ ปรียาวงศากุล /ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.....อ่านต่อ
12170
2560วิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี ชลบุรี     เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมศรี แสงแจ่ม ปี 2560 สนในดูรายละเอียดได้ที่นี้ อ่านต่อ
4590
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
4550
18-2558-18-2558-4 เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร.....อ่านต่อ
3330
17-2559   วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ณ คณะพยาบาลศาสตร์.....อ่านต่อ
1570
2016-11-18-08-35-38ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560---------------------- ดู เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ
1870
2016-10-31-07-08-58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดูรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....อ่านต่อ
2040
2016-09-08-04-29-56ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างถึง)-.....อ่านต่อ
2220
2016-09-08-04-26-58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....อ่านต่อ
2010
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
3-18-13-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

2017-02-10-04-25-30 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบาหลี  2 ธันวาคม 2559    อ่านต่อ
2016-12-19-04-14-09 อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์...อ่านต่อ
25-2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
23-2559-1-4 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร...อ่านต่อ
564556 กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพอหลวง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง...อ่านต่อ
16-00-16-15-14-2559 กิจกรรมรำมวยไทยใส่ใจสุขภาพ ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 16.00-16.15 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
14-2559 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่มกันสวดมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นระยะเวลา จำนวน...อ่านต่อ
9-2559 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ
2016-11-03-08-09-57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา...อ่านต่อ
2016-10-21-09-08-34                เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 21 ต.ค. ณ บริเวณหน้าอาคาร 4...อ่านต่อ
21-2559-10-00-15-00-9 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณาจารย์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการเรื่อง “พลังรัก พลังสุข” และร่วมเปิดนิทรรศการ...อ่านต่อ
21-2559-7-00-8-00  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559   เวลา 7.00 - 8.00 น ณ...อ่านต่อ
clinicalkey gilib ebooklib ThaiLIS

ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงานภายนอก

จำนวนผู้เข้าชม

748720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
335
527
4493
740726
13763
13458
748720

Your IP: 192.168.100.254
Server Time: 2017-03-26 18:44:31

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory