Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2018-04-24-06-53-04อบรม ผู้บริหารทางการพยาบาล   ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (พฤหัส-ศุกร์) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เอกสาร Download  1  หนังสือเชิญประชุม 2  โครงการผู้บริหารทางการพยาบาล 3  กำหนดการ 4. ใบสมัคร5. .....อ่านต่อ
1380
2018-04-24-06-51-20   อบรมระยะสั้น การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางฯ วิกฤต    ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 8 มิถุนายน 2561   ณ อาคาร 4 เอกสาร Download  1 หนังสือเชิญประชุม 2 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางฯ วิกฤต 3 กำหนดการ 4 ใบสมัคร 5.....อ่านต่อ
1200
2018-04-24-06-49-46อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 โดยอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (พฤหัส-ศุกร์)  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 เอกสาร Download  1 หนังสือเชิญประชุม 2 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ 3 กำหนดการ 4.....อ่านต่อ
900
2156641 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  * * คลิกโหลดเอกสารเพิ่มเติม *.....อ่านต่อ
5260

กิจกรรมวิทยาลัย

  กรุณาคลิกที่ชื่อโครงการเพื่อเข้าชม ภาพ ประชาสัมพันธ์ ภาพ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ฺ Boromarajonani College Of Nursing,...อ่านต่อ
12-2561 ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" วันที่ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
google-for-education-10-2561 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้งาน Google For Education วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์...อ่านต่อ
2561 กิจกรรม งานวัดสบัดช่อ 8 มกราคม 2561 ณ อาคาร 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
5454  การประชุมวิชาการ และ ประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก การพยาบาลไทย : ก้าวอย่างไรสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง...อ่านต่อ
26-2560  ทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ลานวัฒธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-12-26-07-45-02 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก 26 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพระบรมราชชนก...อ่านต่อ
2017-12-19-04-37-11 การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
19-2560-10-2560 การฝึกอบรมสุขภาวะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 – 10 ธันวาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
2017-12-19-04-22-34 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ...อ่านต่อ
31561 พิธีมอบหมวก ประทีบปณิธานและทุนการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์...อ่านต่อ
4564   กิจกรรมตลาดนัดความดีและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทายโจ๊ก บริเวณลานวัฒนธรรม วันที่ 9 พฤศจิิกายน...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory