Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2018-11-14-07-19-58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 - ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้-.....อ่านต่อ
2920
2561-1รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดข้างประจำปี 2561 นำเผยแพร่เว็บไซต์2.รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.....อ่านต่อ
5080
2018-08-02-06-47-02การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะเก็บเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกำหนดดังนี้ ***** รายละเอียด การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน.....อ่านต่อ
9730
studennewประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1           กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 5 สิงหาคม 2561          -   ขอเชิญผู้ปกครองเข้ารวมกิจกรรมพร้อมนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.         ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน   .....อ่านต่อ
17960
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันที่  1 - 9 พฤศจิกายน  2561เอกสารแนบ- กำหนดกิจกรรม-.....อ่านต่อ
29190

กิจกรรมวิทยาลัย

9-86-10-2561-60-2535อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
9-9-2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ลานวัฒนธรรม  วันที่ 9 สิงหาคม...อ่านต่อ
28 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม...อ่านต่อ
23-25-2561 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 กรฏฎาคม...อ่านต่อ
9-11-61 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
4-6-61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-57-16 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-51-22 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ ๒๘ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
8-2561-4-4404 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ อบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ...อ่านต่อ
3-2561-1-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน...อ่านต่อ
25-2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ สสส และ กระทรวงสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย...อ่านต่อ
1-21-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 21 พ.ค....อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory