Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
studennewประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1           กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 5 สิงหาคม 2561          -   ขอเชิญผู้ปกครองเข้ารวมกิจกรรมพร้อมนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.         ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน   .....อ่านต่อ
3680
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันที่  1 - 31 ตุลาคม  2561เอกสารแนบ- กำหนดกิจกรรม-.....อ่านต่อ
3170
16072561ประกาศเรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561       ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. หากผู้เข้ารับการศึกษาไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.....อ่านต่อ
18880
2018-06-18-09-53-38วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของเขตสุขภาพ         ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดนิยาม “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที.....อ่านต่อ
2830
2156641 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  * * คลิกโหลดเอกสารเพิ่มเติม *.....อ่านต่อ
6410

กิจกรรมวิทยาลัย

9-11-61 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
4-6-61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-57-16 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-51-22 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ ๒๘ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
8-2561-4-4404 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ อบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ...อ่านต่อ
3-2561-1-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน...อ่านต่อ
25-2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ สสส และ กระทรวงสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย...อ่านต่อ
1-21-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 21 พ.ค....อ่านต่อ
2018-07-12-06-33-12 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พลเอกสุรยทธ์ จุลลานนท์ (ประธาน) วันที่ 17 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2018-06-12-05-39-01 สงกรานต์ วพบ.ชลบุรี วันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านต่อ
2018-06-12-05-35-28 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อ่านต่อ
20-4-61  วพบ.ชลบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลบางทราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory