Get Adobe Flash player

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลฉุกเฉิน” ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 – 5 พฤษภาคม 2560
โครงการ การอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่น 3ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560
โครงการ การอบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
4980
17-2559   วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ณ คณะพยาบาลศาสตร์.....อ่านต่อ
2300
2016-09-27-08-29-57ประชาสัมพันธ์จากสมาคมศิษย์เก่า  วพบ. ชลบุรี      ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกรุ่น เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยสามารถเสนอได้ทุกรางวัล และสามารถเสนอได้ทั้งรุ่นตัวเองและหรือรุ่นอื่นที่เห็นสมควรโดยรางวัล มี ๒ สาขา ๔ รางวัล ดังนี้ ๑. สาขาการศึกษาพยาบาล  ได้แก่๑.๑ บริหารการศึกษาพยาบาล คือ.....อ่านต่อ
3920
2016-08-19-08-53-44รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559ดูรายละเอียดได้ที่นี้  รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ.....อ่านต่อ
3390
11-12-2559   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรม งานวันแม่ 11-12 สิงหาคม 2559 กับหน่วยงานราชการของจังหวัดชลบุรี ดังนี้   พิธีวันแม่ ณ เทศบาลตำบลบางทราย วันที่ 11 สิงหาคม.....อ่านต่อ
2610
ems โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลฉุกเฉิน” ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 – 5 พฤษภาคม 2560            ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลฉุกเฉิน” ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม (คลิกเข้าไปดูได้เลย)           ผู้ที่มีรายชื่อโปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบลงทะเบียน     .....อ่านต่อ
3080
ems-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่น 3  วันที่15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่น 3 ผู้ที่มีรายชื่อโปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560    ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกเข้าไปดูได้รายชื่อเลย  .....อ่านต่อ
2610
ems-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่น 4  วันที่15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร อบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่น 4 ผู้ที่มีรายชื่อโปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 9 มิถุนายน 2560      ได้ที่ รายชื่อผู้เข้าอบรม.....อ่านต่อ
1600
2017-04-28-03-39-53รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560----------------------------------ดูรายละเอียดได้ทีนี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย.....อ่านต่อ
60
2017-04-19-06-51-09 การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ.....อ่านต่อ
280
3รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน  10,200 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน 10,200 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง 3. พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานที่ศูนย์เด็กเล็กฯ (ม.ต้น/ม.ปลาย) อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน.....อ่านต่อ
570
256022  ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560อ่านต่อ
300
2016-11-18-08-35-38ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560---------------------- ดู เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ
2290
2016-10-31-07-08-58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดูรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....อ่านต่อ
2400
2016-09-08-04-29-56ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างถึง)-.....อ่านต่อ
2610
2016-09-08-04-26-58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....อ่านต่อ
2350
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
3-18-13-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

23-24-2560 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปีโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี เรื่อง “พยาบาล : วิถีการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
21-22-2560 วิทยาลัยฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม...อ่านต่อ
45456563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบอีสารบรรณอิเล็คทรอนิค จากโรงพยาบาลบางละมุง วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
6-2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
2017-02-10-04-25-30 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบาหลี  2 ธันวาคม 2559    อ่านต่อ
2016-12-19-04-14-09 อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์...อ่านต่อ
25-2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
23-2559-1-4 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร...อ่านต่อ
564556 กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพอหลวง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง...อ่านต่อ
16-00-16-15-14-2559 กิจกรรมรำมวยไทยใส่ใจสุขภาพ ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 16.00-16.15 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
14-2559 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่มกันสวดมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นระยะเวลา จำนวน...อ่านต่อ
9-2559 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ
clinicalkey gilib ebooklib ThaiLIS

ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงานภายนอก

จำนวนผู้เข้าชม

762506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
220
2313
757648
10596
16953
762506

Your IP: 192.168.100.254
Server Time: 2017-04-30 10:49:59

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory