Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2018-05-18-08-39-12ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์หลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลรอบที่ 4 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลรอบที่ 4 โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Download เอกสารตรวจร่างกายได้ที่  https://admission.pi.in.th/admission/  ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน.....อ่านต่อ
940
16072561ประกาศเรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561       ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. หากผู้เข้ารับการศึกษาไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.....อ่านต่อ
8970
regประกาศรายชื่อรับตรง และรับตรงจากพีื่นที่ ปีการศีกษา 2561หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีได้รับมอบหมายจาก สถาบันพระบรมราชชนก ให้รับผิัดชอบในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และชำระเงินค่าลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.....อ่านต่อ
7870
2018-06-18-09-53-38วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของเขตสุขภาพ         ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดนิยาม “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที.....อ่านต่อ
1500
2018-04-24-06-53-04อบรม ผู้บริหารทางการพยาบาล   ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (พฤหัส-ศุกร์) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เอกสาร Download  1  หนังสือเชิญประชุม 2  โครงการผู้บริหารทางการพยาบาล 3  กำหนดการ 4. ใบสมัคร5. .....อ่านต่อ
3140
2156641 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  * * คลิกโหลดเอกสารเพิ่มเติม *.....อ่านต่อ
5950

กิจกรรมวิทยาลัย

2018-06-12-05-39-01 สงกรานต์ วพบ.ชลบุรี วันที่ 30 เมษายน 2561 อ่านต่อ
2018-06-12-05-35-28 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อ่านต่อ
20-4-61  วพบ.ชลบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลบางทราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่...อ่านต่อ
11-4-61  กิจกรรมวันสงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมศรีแสงแจ่ม  วันที่...อ่านต่อ
4 พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 4 วันที่ 5 เมษายน...อ่านต่อ
1564 ตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2561 อ่านต่อ
7-2561-cpr    โครงการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการ (CPR ) 7 มีนาคม 2561...อ่านต่อ
26-2-61-moph โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ค่านิยม MOPH กิจกรรม  พัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ...อ่านต่อ
2018-06-11-11-47-31 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์...อ่านต่อ
  กรุณาคลิกที่ชื่อโครงการเพื่อเข้าชม ภาพ ประชาสัมพันธ์ ภาพ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ฺ Boromarajonani College Of Nursing,...อ่านต่อ
12-2561 ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" วันที่ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
google-for-education-10-2561 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้งาน Google For Education วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory