วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Get Adobe Flash player

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

โครงการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
2017-02-21-04-16-36ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดูรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่นี้ 1. จังหวัด ชลบุรี 2. จังหวัด ระยอง 3. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 4. จังหวัด.....อ่านต่อ
540
2016-12-30-04-21-43 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา.....อ่านต่อ
17480
2016-12-16-09-34-56 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพและสถาบันพิธีมอบหมวก ประทีปปณิธาน ทุนการศึกษา และกิจกรรมกตัญญุตาผู้มีอุปการคุณและผู้มอบทุนการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมดร.วิบูลลักษณ์ ปรียาวงศากุล /ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.....อ่านต่อ
8890
2560วิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี ชลบุรี     เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมศรี แสงแจ่ม ปี 2560 สนในดูรายละเอียดได้ที่นี้ อ่านต่อ
3700
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
3900
2016-11-18-08-35-38ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560---------------------- ดู เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ
1420
2016-10-31-07-08-58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดูรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....อ่านต่อ
1610
2016-09-08-04-29-56ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างถึง)-.....อ่านต่อ
1750
2016-09-08-04-26-58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....อ่านต่อ
1660
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
3-18-13-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

2017-02-10-04-25-30 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบาหลี  2 ธันวาคม 2559    อ่านต่อ
2016-12-19-04-14-09 อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์...อ่านต่อ
25-2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
23-2559-1-4 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร...อ่านต่อ
564556 กิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพอหลวง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง...อ่านต่อ
16-00-16-15-14-2559 กิจกรรมรำมวยไทยใส่ใจสุขภาพ ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 16.00-16.15 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ...อ่านต่อ
14-2559 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่มกันสวดมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นระยะเวลา จำนวน...อ่านต่อ
9-2559 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ
2016-11-03-08-09-57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา...อ่านต่อ
2016-10-21-09-08-34                เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 21 ต.ค. ณ บริเวณหน้าอาคาร 4...อ่านต่อ
21-2559-10-00-15-00-9 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณาจารย์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการเรื่อง “พลังรัก พลังสุข” และร่วมเปิดนิทรรศการ...อ่านต่อ
21-2559-7-00-8-00  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559   เวลา 7.00 - 8.00 น ณ...อ่านต่อ
     

ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงานภายนอก

จำนวนผู้เข้าชม

731367
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
447
1935
726067
9868
8009
731367

Your IP: 192.168.100.254
Server Time: 2017-02-23 05:02:08

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory