Get Adobe Flash player

ประชุมวิชาการ “ภาคีตะวันออกร่วมใจ ส่งเสริมปฐมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

2017-06-12-06-26-47ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    และระดับสถาบัน วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑”   หลักการและเหตุผล             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน.....อ่านต่อ
660
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
6420
2016-08-19-08-53-44รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559ดูรายละเอียดได้ที่นี้  รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ.....อ่านต่อ
4290
2016-06-14-04-38-25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรีประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๑  มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  พร้อมผู้ปกครอง  โดยให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนและสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วให้แต่งกายชุดสุภาพ .....อ่านต่อ
25860
bxcfbcxb  ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ที่ได้รับรางวัล สิงห์ทอง (รางวัลธรรมาภิบาล) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
10040
may รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย  --------------------------------------------------อ่านต่อ
610
may-2 รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ดูรายงานได้ที่นี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย  --------------------------------------------------อ่านต่อ
40
2017-04-28-03-39-53รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2560 - วันที่ 31 มีนาคม 2560----------------------------------ดูรายละเอียดได้ทีนี้ รายงานงบทดลองรายวัน-หลังเบิกจ่าย.....อ่านต่อ
730
2017-04-19-06-51-09 การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ.....อ่านต่อ
1200
3รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน  10,200 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน 10,200 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง 3. พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานที่ศูนย์เด็กเล็กฯ (ม.ต้น/ม.ปลาย) อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน.....อ่านต่อ
1620
2016-11-18-08-35-38ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560---------------------- ดู เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560.....อ่านต่อ
2930
2016-10-31-07-08-58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดูรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....อ่านต่อ
3110
2016-09-08-04-29-56ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างถึง)-.....อ่านต่อ
3310
2016-09-08-04-26-58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๓. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)๔. แหล่งที่มาของราคากลาง.....อ่านต่อ
2940
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

4-blue-white-11-5-60 งานเลี้ยงอำลาปี4 Blue&white วันที่ 11-5-60 ณ ลานหยดน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-05-19-06-33-45 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 11-05-60 ณ ลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2559-14-2560 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี...อ่านต่อ
pbri-workshop-we-are-organizing-education-not-giving-lesson-23-25-2560  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมโครงการ PBRI Workshop: We are “Organizing...อ่านต่อ
7-2560 กิจกรรมยิ้มรับสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ
2017-05-19-05-52-23 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
23-24-2560 ประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปีโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี เรื่อง “พยาบาล : วิถีการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
21-22-2560 วิทยาลัยฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม...อ่านต่อ
45456563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบอีสารบรรณอิเล็คทรอนิค จากโรงพยาบาลบางละมุง วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
6-2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วันที่ 6 มีนาคม...อ่านต่อ
2017-02-10-04-25-30 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบาหลี  2 ธันวาคม 2559    อ่านต่อ
2016-12-19-04-14-09 อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาล สืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online

Search CINAHL at BNC Chonburi.:

Keyword Title Author
Nursing VDO
clinicalkey
gilib
ebooklib
ThaiLIS

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory