Get Adobe Flash player
การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “พยาบาล: การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand ๔.๐”

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2017-12-06-07-05-01ประกาศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง  การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2560                     ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะเก็บเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .....อ่านต่อ
2050
2017-11-29-08-36-45ประกาศ การชำระบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2560  คลิ๊กที่นี้อ่านต่อ
1110
8 ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 -----------------------------------    ** กรุณาคลิ๊กโหลดรายละเอียดที่นี่ ** ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษจิกายน.....อ่านต่อ
5910
2559-genวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดเอกสาร -.....อ่านต่อ
5400
2017-10-06-08-10-40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โครงการ การประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๖๐ “พยาบาล: การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand ๔.๐” หลักการและเหตุผล          กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ทาให้ประเทศไทยมีการปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กาหนด Thailand ๔.๐.....อ่านต่อ
4970
2017-11-29-08-40-45วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี ได้กำหนดจัด โครงการอบรมระยะสั้น การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่  ๔ – ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนอาคารเรียน ๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี --- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ีนี้.....อ่านต่อ
400
2017-10-20-08-42-58ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      ด้วยจังหวััดฃลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง.....อ่านต่อ
1120
2017-09-20-07-17-14   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 จัดโครงการ ....ประชุมวิชาการ “ภาคีตะวันออกร่วมใจ ส่งเสริมปฐมวัย...อ่านต่อ
2017-09-20-07-02-42     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 6 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
good-nurse โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะของการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีงบประมาณ...อ่านต่อ
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

31561 พิธีมอบหมวก ประทีบปณิธานและทุนการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์...อ่านต่อ
4564   กิจกรรมตลาดนัดความดีและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทายโจ๊ก บริเวณลานวัฒนธรรม วันที่ 9 พฤศจิิกายน...อ่านต่อ
9-2560  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี - จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ...อ่านต่อ
20-2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จย่า...อ่านต่อ
0000000000000000000 พิธีไหว้ครู มอบแถบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-09-20-06-26-19 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 14 กันยายน 2560  อ่านต่อ
2560 พิธีบายศรีสู่ขวัญ 28 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
4-blue-white-11-5-60 งานเลี้ยงอำลาปี4 Blue&white วันที่ 11-5-60 ณ ลานหยดน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-05-19-06-33-45 ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 11-05-60 ณ ลานวัฒนธรรม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2559-14-2560 พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี...อ่านต่อ
pbri-workshop-we-are-organizing-education-not-giving-lesson-23-25-2560  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมโครงการ PBRI Workshop: We are “Organizing...อ่านต่อ
7-2560 กิจกรรมยิ้มรับสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory